Ngày Thống kê Việt Nam: Tôn vinh sự phát triển của đất nước

Quan trọng của Thống kê Việt Nam

Ngày 6 tháng 5 hàng năm một lần được chọn là “Ngày Thống kê Việt Nam” để ghi nhận và ca ngợi sự đóng góp quan trọng của ngành Thống kê Việt Nam vào sự phát triển của đất nước. Quyết định số 510/QĐ-TTg được ký bởi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngày 31/3/2021. Đây là một sự kiện đặc biệt dành riêng cho ngành Thống kê, từ các tổ chức quốc gia, địa phương cho tới những cá nhân đóng góp thông tin thống kê cho chính phủ.

Ý nghĩa lịch sử của Thống kê Việt Nam

“Ngày Thống kê Việt Nam” vào ngày 6 tháng 5 hàng năm đã trở thành biểu tượng cho:

  • Sự thắng lợi lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945, đã làm nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, dân chủ và văn minh. Vào ngày 6 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 61/SL để thành lập Nha Thống kê Việt Nam, thuộc Bộ Quốc dân Kinh tế, đánh dấu sự kiện lịch sử này.
  • Vai trò và sứ mệnh quan trọng của Thống kê Việt Nam trong việc cung cấp thông tin thống kê về kinh tế-xã hội, phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đảng và Nhà nước ở mọi cấp bậc và ngành vụ. Đồng thời, nó cũng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thông tin thống kê từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Công tác thống kê không chỉ là một ngành khoa học chuyên môn, mà còn là một phần không thể thiếu trong việc phản ánh toàn diện về kinh tế-xã hội của quốc gia. Nó liên quan đến hầu hết các ngành và lĩnh vực như kinh tế, xã hội, sinh học, y học, khí tượng thủy văn, và nhiều nữa.

Tăng cường nhận thức và đồng hành

Mục tiêu của việc tổ chức “Ngày Thống kê Việt Nam” là tăng cường nhận thức, gắn kết giữa những người cung cấp thông tin, những người sản xuất thông tin và những người sử dụng thông tin thống kê. Mục đích là để sản xuất thông tin thống kê một cách nhanh chóng và chính xác, để đáp ứng kịp thời tất cả nhu cầu sử dụng thông tin thống kê.

Thống kê Việt Nam và sự hội nhập

Ngày 20 tháng 10 được chọn là “Ngày Thống kê thế giới” bởi Liên hợp quốc, nhằm tôn vinh vai trò và đóng góp của công tác Thống kê trong sự phát triển kinh tế-xã hội toàn cầu. Nhiều quốc gia khác cũng đã chọn một ngày đặc trưng là “Ngày Thống kê quốc gia” để khẳng định vai trò và ghi nhận đóng góp của Thống kê trong sự phát triển của quốc gia.

Theo quyết định được ban hành, “Ngày Thống kê Việt Nam” được tổ chức kỷ niệm vào ngày 6/5 hàng năm trên toàn quốc. Mục tiêu là để truyền bá và gợi dậy lòng yêu ngành, yêu nghề, cũng như khích lệ và động viên công tác lao động, nâng cao ý thức tổ chức, tuân thủ luật pháp. Đồng thời, khơi dậy và phát huy niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức, người lao động và người làm công tác thống kê trên toàn quốc.

Viện Khoa học Thống kê

huyendo

Tất cả bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và giúp bạn có thêm thông tin lựa chọn. Tiêu chí chúng tôi là đức năng thắng số.