Trải nghiệm đi tiêm vác xin bằng quẻ dịch

Tình hình là dịch phức tạp. Đang ngồi thơ thẩn ở nhà thì bên nhà vợ hởi cmnd để đăng ký tiêm vácxin thế hí hửng. Thế lần 1 bốc quẻ BỈ – TUỴ. ạc thế là ý tượng nói gì đây khó rồi có thể không được tiêm. Thế là mới bấm máy gọi […]

Ý nghĩa quẻ thuần càn trong kinh dịch 1

Càn đặc trung cho trời và tố chất đột phá sáng tạo toàn bộ các vạch đều là vạch liền, tức vạch dương, đặc biệt ý nghĩa là tất cả những đơn quái kết nối để hợp thành trùng quái này, cả quẻ chủ lẫn quẻ hỗ, đều là Càn. Đó là tột đỉnh của […]