Tỵ Điền Trạch 94
Thiên Đồng (V)
Thái Âm (V)
Phi liêm
Thiếu dương
Thiên khôi
Đào hoa
Thiên không
Tuất Suy +Thủy
Ngọ Điền Trạch 94
Thiên Đồng (V)
Thái Âm (V)
Phi liêm
Thiếu dương
Thiên khôi
Đào hoa
Thiên không
Tuất Suy +Thủy
Mùi Điền Trạch 94
Thiên Đồng (V)
Thái Âm (V)
Phi liêm
Thiếu dương
Thiên khôi
Đào hoa
Thiên không
Tuất Suy +Thủy
Thân Điền Trạch 94
Thiên Đồng (V)
Thái Âm (V)
Phi liêm
Thiếu dương
Thiên khôi
Đào hoa
Thiên không
Tuất Suy +Thủy
Thìn Điền Trạch 94
Thiên Đồng (V)
Thái Âm (V)
Phi liêm
Thiếu dương
Thiên khôi
Đào hoa
Thiên không
Tuất Suy +Thủy
Dậu Điền Trạch 94
Thiên Đồng (V)
Thái Âm (V)
Phi liêm
Thiếu dương
Thiên khôi
Đào hoa
Thiên không
Tuất Suy +Thủy
Mão Điền Trạch 94
Thiên Đồng (V)
Thái Âm (V)
Phi liêm
Thiếu dương
Thiên khôi
Đào hoa
Thiên không
Tuất Suy +Thủy
Tuất Điền Trạch 94
Thiên Đồng (V)
Thái Âm (V)
Phi liêm
Thiếu dương
Thiên khôi
Đào hoa
Thiên không
Tuất Suy +Thủy
Dần Điền Trạch 94
Thiên Đồng (V)
Thái Âm (V)
Phi liêm
Thiếu dương
Thiên khôi
Đào hoa
Thiên không
Tuất Suy +Thủy
Sửu Điền Trạch 84
Thiên Đồng (V)
Thái Âm (V)
Phi liêm
Thiếu dương
Thiên khôi
Đào hoa
Thiên không
Tuất Suy +Thủy
Điền Trạch 94
Thiên Đồng (V)
Thái Âm (V)
Phi liêm
Thiếu dương
Thiên khôi
Đào hoa
Thiên không
Tuất Suy +Thủy
Hợi Điền Trạch 94
Thiên Đồng (V)
Thái Âm (V)
Phi liêm
Thiếu dương
Thiên khôi
Đào hoa
Thiên không
Tuất Suy +Thủy